บัญชีก๊าซเรือนกระจก
We have 21 guests online
The greenhouse gas emissions of the year


Chart
download Download

CH4 CO CO2 N2O NOX NMVOC SO2
Total 434,234.00000000 23,423.00000000 23,423.00000000 43,324.00000000 523,523.00000000 23,423.00000000 34,254.00000000


The greenhouse gas emissions retrospectEnergy
Chart
downloadCompared
CH4 CO CO2 N2O NOX NMVOC SO2
426.25 5012.33 167551.82 2.65 991.19 716.34 674.13
1.1 อุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industries)
ถ่านหิน 305 พันตัน
ก๊าซธรรมชาติ 758169 ล้านลูกบาศก์ฟุต
น้ำมัน 47.57 ล้านลิตร
ฟืน 226 พันตัน
ถ่านไม้ 319 พันตัน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 0 พันตัน
1.2 อุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง(Manufacturing Industries and Construction)
ถ่านหิน 186 พันตัน
ก๊าซธรรมชาติ 11373.04 ล้านลูกบาศก์ฟุต
น้ำมัน 91.77 ล้านลิตร
ฟืน 1727 พันตัน
ถ่านไม้ 0 พันตัน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 0 พันตัน
1.3 การขนส่ง (Transport)  
1.3.1 ทางอากาศ ภายในประเทศ (Domestic Aviation)
น้ำมัน 275 ล้านลิตร
1.3.2 ทางถนน (Road)  
ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต
น้ำมันเบนซิน 5390 ล้านลิตร
น้ำมันดีเซล 9775 ล้านลิตร
1.3.3 ทางราง (Railways)  
ถ่านหิน 0 พันตัน
น้ำมัน 119 ล้านลิตร
1.3.4 ทางน้ำ ภายในประเทศ (National Navigation)  
ถ่านหิน 0 พันตัน
น้ำมัน 65 ล้านลิตร
1.4 อื่นๆ (Other Sectors)  
1.4.1 อาคารพาณิชย์/สถาบัน (Commercial/Institutional)
ถ่านหิน 0 พันตัน
ก๊าซธรรมชาติ 1167 ล้านลูกบาศก์ฟุต
น้ำมัน 1 ล้านลิตร
ฟืน 0 พันตัน
ถ่านไม้ 0 พันตัน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 0 พันตัน
1.4.2 ครัวเรือน (Residential)
ถ่านหิน 0 พันตัน
ก๊าซธรรมชาติ 1548 ล้านลูกบาศก์ฟุต
น้ำมัน 9 ล้านลิตร
ฟืน 7102 พันตัน
ถ่านไม้ 3375 พันตัน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 0 พันตัน
1.4.3 การเกษตร (Agriculture)  
ถ่านหิน 19.6 พันตัน
ก๊าซธรรมชาติ 726349.46 ล้านลูกบาศก์ฟุต
น้ำมัน 27693735 ล้านลิตร
ฟืน 0 พันตัน
ถ่านไม้ 0 พันตัน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 0 พันตัน
Industrial
Chart
downloadCompared
CH4 CO CO2 N2O NOX NMVOC SO2
7.03 6.98 21624.39 0.74 1.32 201.01 15.39
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่ (Mineral Product)
ชนิดการผลิต ปริมาณ
การผลิตปูนซีเมนต์ (Cement Production) 0 ตัน
การผลิตปูนเม็ด (Clinker Production) 0 ตัน
การผลิตปูนขาว (Lime Production) 0 ตัน
การผลิตและการใช้โซดาแอช (Soda Ash Production and Use) 0 ตัน
การผลิตยางมะตอย (Asphalt Production) 0 ตัน
การผลิตภาชนะแก้วและกระจกแผ่นเรียบ (Container Glass and Flat Glass Production) 0 ตัน
2.กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry)
ชนิดการผลิต ปริมาณ
การผลิต Nitric Acid 0 ตัน
การผลิต Adipic Acid 0 ตัน
การผลิต Carbide 0 ตัน
การผลิต Carbon Black 0 ตัน
การผลิต Ethylene 0 ตัน
การผลิต Styrene 0 ตัน
การผลิต Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) resin 0 ตัน
การผลิต Ethylene and Propylene 0 ตัน
การผลิต Phtalic anhydride 0 ตัน
การผลิต Polypropylene 0 ตัน
การผลิต Polystyrene 0 ตัน
การผลิต Polyethylene (Low density) 0 ตัน
การผลิต Polyethylene (Linear low density) 0 ตัน
การผลิต Polyethylene (High density) 0 ตัน
การผลิต Polyvinylchloride 0 ตัน
3.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ (Metal Production)
ชนิดการผลิต ปริมาณ
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel Production) 0 ตัน
4.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ (Other Production)
ชนิดการผลิต ปริมาณ
การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ (Pulp and Paper) 0 ตัน
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Drink)  
- ไวน์ 0 ลิตร
- เบียร์ 0 ลิตร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ 0 ลิตร
- เนื้อสัตว์, ปลา, เป็ด, ไก่, ห่าน 0 ตัน
- น้ำตาล 0 ตัน
- เค้ก, ขนมปังกรอบ, ธัญพืช 0 ตัน
- ขนมปัง 0 ตัน
- กาแฟ 0 ตัน
Agriculture
Chart
downloadCompared
CH4 CO CO2 N2O NOX NMVOC SO2
1927.94 812.52 35.26 31.65
1.การหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์และการจัดการมูลสัตว์
ประเภทของปศุสัตว์ (Livestock Type) จำนวน (Animal population)
โคนม (Dairy Cattle) 0ตัว
โคเนื้อ (Non-dairy Cattle) 0ตัว
กระบือ (Buffalo) 0ตัว
แพะ (Goats) 0ตัว
แกะ (Sheep) 0 ตัว
อูฐ (Camels) 0 ตัว
ม้า (Horses) 0 ตัว
ล่อและลา (Mules & Asses) 0ตัว
สุกร (Swine) 0 ตัว
สัตว์ปีก (Poultry) 0ตัว


2.นาข้าว

รูปแบบการจัดการน้ำ
(Water management)
ขนาดพื้นที่ (Area)
(1000 ha)
Continuously Flooded Single Aeration ภาคเหนือ (North) CF 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) CF 0
ภาคกลาง (Central) CF 0
ภาคใต้ (South) CF 0
Flood Prone ภาคเหนือ (North) CF 0
OM 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast) CF 0
OM 0
ภาคกลาง (Central) CF 0
OM 0
ภาคใต้ (South) CF 0
OM 0
Water Depth 50-100 cm 0
Intermittently Flooded Single Aeration ชลประทาน

-ภาคเหนือ (Irrigated-North)

CF 0
อ่างเก็บน้ำ

-ภาคเหนือ (Reservoir apply-North)

CF 0
OM 0
ชลประทาน

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Irrigated-Northeast)

CF 0
อ่างเก็บน้ำ

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Reservoir apply-Northeast)

CF 0
OM 0
ชลประทาน

-ภาคกลาง(Irrigated-Central)

CF 0
อ่างเก็บน้ำ

-ภาคกลาง(Reservoir apply-Central)

CF 0
OM 0
ชลประทาน

-ภาคใต้(Irrigated- South)

CF 0
อ่างเก็บน้ำ

-ภาคใต้(Reservoir apply-South)

CF 0
OM 0
หมายเหตุ
CF = ใช้ปุ๋ยเคมี (Chemical Fertilizer)
OM = อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter)

3.ดินที่ใช้ในการเกษตร
Source of Nitrogen Input kg N
Synthetic Fertiliser N Applied to Soil 0
N input to soil from Paddy field 0
N input to soil from Other crops 0
Nitrogen Excretion from Animal waste kg N
Dairy Cattle 0
Non-dairy Cattle 0
Sheep 0
Swine 0
Poultry 0
Other 0
4.การเผาเศษวัสดุการเกษตร
ประเภทการเพาะปลูก
(Crops)
ปริมาณผลผลิต(Annual Production)
(Gg crop)
ข้าวนาปี (Major Rice) 0
ข้าวนาปรัง (Minor Rice) 0
ข้าวโพด (Maize) 0
อ้อย (Canes) 0
มันสำประหลัง (Cassava) 0
ข้าวฟ่าง (Sorghum) 0
ถั่วลิสง (Peanut) 0
ถั่วเหลือง (Soybean) 0
ถั่วเขียว (Mungbean) 0
Land
Chart
downloadCompared
CH4 CO CO2 N2O NOX NMVOC SO2
0.19 1.62 0.05
1.Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks
Tropical Forest Total Carbon Uptake Increment (kt C)
Eucalyptus spp. 0
Teak spp. 0
Pine spp. 0
Rhizophora spp. 0
Fast Growing species 0
Slow Growing species 0
Harvest Categories (specify) Total Biomass Consumption (kt dm)
Roundwood 0
Fuelwood 0
2.Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks
Tropical Forest Area Converted Annually (kha) Average Area Converted
(10 Year Average) (kha)
Evergreen forest 0 0
Mixed deciduous forest 0 0
Dry dipterocarb forest 0 0
Pine forest 0 0
Mangrove forest 0 0
Inundated forest 0 0
Bamboo 0 0
3.Changes in Forest and Other Woody Biomass Stocks
Tropical Forest Area Converted Annually (kha) Average Area Converted
(10 Year Average) (kha)
Evergreen forest 0 0
Mixed deciduous forest 0 0
Dry dipterocarb forest 0 0
Pine forest 0 0
Mangrove forest 0 0
Bamboo 0 0
Incresing natural forest Area Converted Annually (kha)
Evergreen forest 0
Mixed deciduous forest 0
Dry dipterocarb forest 0
Pine forest 0
Mangrove forest 0
Bamboo 0
Waste
Chart
downloadCompared
CH4 CO CO2 N2O NOX NMVOC SO2
460.73 27.57 3.35
1.กลุ่มการบำบัดของเสีย (Solid Waste Disposal on Land)
  Gg
Quantity of Solid waste 0
2.การกำจัดขยะด้วยเตาเผา (Waste Incineration)
  Gg
Quantity of incinerated wastes 0
3.การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Handling)
3.1 Domestic and commercial wastewater and sludge handling
  Population (1,000 persons)
Central 0
North Easthern 0
Northern 0
Southern 0

Wastewater Handling System %
Stabilization Pond 0
Oxidation Ditch 0
Aerated Lagoon 0
Activated Sludge 0
Contact Stabilization Activated Sludge 0
Two-Stage Activated Sludge Process 0
Combination of Fixed Activated Sludge 0
Rotating Biological Contractor 0
Constructed Wetland 0
Anaerobic filter 0
Septic Tank 0
Latrine 0
3.2 Industrial wastewater and sludge handling
Type of Industrial Total Output (m3/yr)
Starch 0
Canneries 0
Beer 0
Wine 0
Alcohol 0
Dairy products 0
Sugar 0
Food ingredient 0
Noodle 0
Paper & Pulp 0
Palm oil 0
Ethanol 0
Slaughtering 0
Cold storage 0

Wastewater Handling System %
Anaerobic covered lagoon 0
UASB 0
Anaerobic filter 0
Anaerobic tank 0
Anaerobic pond 0
Anaerobic digester 0
Septic tank 0
Stabilization pond 0
Polishing pond 0
Aerated lagoon 0
Activated sludge 0
Constructed wetland 0
Oxidation ditch 0
SBR 0
Storaage pond 0