We have 22 guests online

Categories

Documents

 • document

  การประชุมเพื่อรับความคิดเห็นและเผยแพร่เว็ปไซต์โครงการกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Clearing House Mechanism: CHM) วันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. hot

  Uploaded:
  Wednesday, 12 September 2012
  Modified:
  Wednesday, 12 September 2012
  Downloads:
  6
  Rating:
  (1 Vote)
  การประชุมเพื่อรับความคิดเห็นและเผยแพร่เว็ปไซต์โครงการกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Clearing House Mechanism: CHM) วันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 • document

  (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๙๓ THAILAND Climate Change Master Plan 2012 - 2050 hot

  Uploaded:
  Friday, 14 September 2012
  Modified:
  Thursday, 15 November 2012
  Downloads:
  37
  Rating:
  (1 Vote)
  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป้นปัญหาสิ่งแวดล้อมสําคัญ ซึ่งนานาประเทศได้เห็ นพ้ อง ที่จะแก้ไขป้ญหาร่วมกันอย่างจริงจังโดยกําหนดเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต
 • document

  การศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อแนวปะการัง โดยเฉพาะในกรณีปะการังฟอกขาว hot

  Uploaded:
  Friday, 14 September 2012
  Modified:
  Friday, 14 September 2012
  Downloads:
  4
  Rating:
  (1 Vote)
  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การดำเนินงานของโครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ได้จัดทำตามกรอบที่นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีเป้าหมายในการศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อแนวปะการัง โดยเฉพาะในกรณีปะการังฟอกขาว เพื่อเป็นพื้นฐานในความเข้าใจและเป็นแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงและการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต คณะผู้จัดทำได้ดำเนินโครงการตามแผนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. การกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับกำหนดพื้นที่เสี่ยง คณะผู้ดำเนินโครงการใช้ข้อมูลพื้นฐานจากแผนที่ปะการังของกรมประมง (พ.ศ. 2540) อันเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากทั่วประเทศโดยใช้กลุ่มนักวิชาการเดียวกันและวิธีการเดียวกัน จึงเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเบี่ยงเบน นำมาประกอบกับรายงานผลกระทบเกี่ยวกับสถานการณ์ปะการังฟอกขาวจากหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นจึงกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้เพื่อการกำหนดพื้นที่ ประกอบด้วย - ข้อมูลสถานภาพของแนวปะการังแต่ละพื้นที่ (เปอร์เซ็นต์การปกคลุมพื้นที่ของปะการัง ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ฯลฯ) - ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปะการังฟอกขาว (เปอร์เซ็นต์การตายของปะการัง การปกคลุมของสาหร่าย ฯลฯ) - ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ ผลกระทบ และการจัดการ - ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสะดวกในการติดตาม คณะผู้ดำเนินโครงการ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุม CBIS หรือการประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องด้านระบบนิเวศแนวปะการัง ที่ทางโครงการจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยทุกประการ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเฉพาะการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปะการังฟอกขาวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ความหลากหลายของประชากรปลาในแนวปะการัง โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนเกิดปะการังฟอกขาว เพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และประเมินผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามเอกสาร แนบ 7 ชุด
 • document

  การประชุมแนวทางการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (Roadmap to Thailand's NAMAs 2020) hot

  Uploaded:
  Thursday, 10 April 2014
  Modified:
  Monday, 25 August 2014
  Downloads:
  199
  Rating:
  (0 Vote)
  แนวทางการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย วันที่ 10 เมษายน 2557 มีจำนวน 2 ไฟล์
 • document

  การประชุมสัมมนาโครงการ Third National Communication and Biennial Update Report to the UNFCCC (TNC-BUR) และ โครงการ Low Emission Capacity Building (LECB) hot

  Uploaded:
  Monday, 25 August 2014
  Modified:
  Monday, 25 August 2014
  Downloads:
  71
  Rating:
  (0 Vote)
  การประชุมสัมมนาโครงการ Third National Communication and Biennial Update Report to the UNFCCC (TNC-BUR) และ โครงการ Low Emission Capacity Building (LECB) วันที่ 4 เมษายน 2557 มีจำนวน 3 ไฟล์
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>